Datenschutzrichtlinie

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TES TECHNIKA EMALIA SZKŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedziba w Olkuszu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy pod nr KRS: 0000264908, posiadająca  NIP: 6372082397, nr REGON: 120341863 (zwany dalej „TES), adres: ul. Kolejowa 7, 32-300 Olkusz, telefon +48 32 641 39 19, e-mail: biuro@testechnika.com.pl

2. Cele i podstawy prawne  przetwarzania danych osobowych:

TES będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu:, 

  • Na mocy art.  6  ust. 1  lit. b RODO w celu zawarcia i wykonania umowy, bądź dla podjęcia odpowiednich działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem umowy
  • na mocy art. 6 ust. 1 lit c  RODO w celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze z przepisów o rachunkowości, podatkowych, innych. 
  • na mocy art. 6 ust. 1 lit f  RODO w celu prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego ułatwienia współpracy z umowy, ewentualnego ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń 

3. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie:

  • dostawcom usług zewnętrznych dla TES, w tym: usług technicznych i organizacyjnych w zakresie niezbędnym do ich realizacji, ale wyłącznie w ramach upoważnień lub powierzeń (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi systemów teleinformatycznych, obsługi prawnej, audytów);
  • podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

4. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

TES nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia  i Liechtenstein); 

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

  1. TES będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania zawartych umów,  a także przez okres wymagany przepisami prawa na cele obligatoryjne, min.: związane wymogami z przepisów o rachunkowości, ustalaniem, dochodzeniem, obroną roszczeń.
  2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia z Panem/Panią umowy w ciągu okresu na jaki została złożona oferta lub w trybie negocjacji , rokowań itp., Pana/Pani dane osobowe związane z rozmowami (rokowania, negocjacje itp.) zostaną niezwłocznie usunięte.

6. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania. 

8.  Informacja o dobrowolności podania danych osobowych 

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umów z TES.